Alla elever skall ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever skall arbeta förebyggande för att studiemiljön skall vara god. Målet skall vara att eleverna har självkontroll nog att ta ansvar för arbetsron i klassrummet, men att det är något som de med hjälp av läraren kan lära sig först efterhand.

Trygghet

Om eleverna uppger att man på skolan respekterar varandras olikheter, att det råder studiero på skolan och att eleverna anser att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling, då känner eleverna sig också trygga i skolan...

Studiero

Begreppet studiero tolkas här som det som krävs för att eleven skall kunna tillgodogöra sig den utbildning och undervisning som ges och på så sätt möjliggöra en optimal social- och kunskapsmässig utveckling…

Studiemiljö

En god studiemiljö innebär att eleverna kommer i tid till lektionerna och ägnar sig åt det som lektionen skall handla om. Ansvaret för att så sker ligger på eleverna och deras föräldrar liksom på skolan och dess skolledare och lärare…


Tänkvärda citat:
  • Det jag hör, det glömmer jag.  Det jag ser, det kommer jag ihåg.  Det jag gör, det kan jag!– Kinesiskt ordspråk

  • Jag hör och glömmer.  Jag ser och minns.  Jag gör och förstår.– Konfucius

  • Omöjligt är inte ett faktum,  det är en åsikt.  Omöjligt är inte ett hinder,  det är en utmaning.  Omöjligt är potential.  Omöjligt är tillfällig.  Omöjligt är ingenting.– Muhammad Ali